فلسفه و منطق پس از ریاضی برای گروه انسانی دومین درس چالش برانگیز کنکور است.


 مطالب درس فلسفه و منطق نیازمند یک درک عمیق و فلسفی در مسائل است.

چندسالی است که در کنکور سوالات درس فلسفه و منطق کاملا مفهومی شده است.